Podmínky účasti a obchodní podmínky

Registrace účastníků a všeobecné podmínky - AUTODROM

Organizátor: TYPS s.r.o., Dělnická 213/12, Praha 7, IČ: 28717996

1. Přihlášky a rezervace

1.1. Přihlášení na akci je možné prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.motozavodeni.cz . Případně na e-mailu info@stopnehodam.cz, nebo na telefonu: +420 777 540 291, +420 604 726 196,

1.2. Při obdržení Vaší přihlášky je provedena předběžná rezervace a na uvedené kontaktní údaje je odesláno potvrzení rezervace a údaje pro zaplacení poplatku za akci.

1.3. V okamžiku převodu poplatku na účet organizátora se stává z předběžné rezervace, rezervace závazná.

1.4. Předběžná rezervace je platná 5 pracovních dní. Pokud do té doby není provedena platba, je rezervace automaticky zrušena.

2. Platby

2.1. Poplatek za akci je hrazen předem a to bezhotovostním převodem na účet organizátora č.: 9938533001/5500 vedený u Raiffaisen BANK, a.s..

2.2. Poplatek je možno uhradit organizátorovi hotově v místě konání akce. Pozor, zde je připočtena smluvní pokuta ve výši 300,- Kč za každou platbu.

2.3. V případě zrušení akce a dalších dále uvedených případech, kdy je poplatek vracen účastníkovi, probíhá platba bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byl poplatek uhrazen.

3. Odhlášení, storno poplatky a zrušení akce

3.1. Rezervaci je možné zrušit telefonicky, či e-mailem, nejpozději 5 dnů před konáním akce.

3.2. V případě zrušení závazné rezervace, je účtován storno poplatek a to v této výši: 16 - 30 dnů před konáním akce: 25 % poplatku za akci. 6 - 15 dní před konáním akce: 50% poplatku za akci 5 dní a méně před konáním akce: 100% poplatku za akci

3.3. Pokud se účastník nemůže akce zúčastnit, je oprávněn za sebe poslat náhradníka. Toto však musí organizátorovi předem oznámit telefonicky, nebo e-mailem. Přerezervace není zatížena poplatkem.

3.4. Organizátor je oprávněn při nízkém počtu účastníků, extrémně nepříznivém počasí a dalších závažných důvodech, zrušit akci. V tomto případě má účastník právo na vrácení celého uhrazeného poplatku, nebo účasti v náhradním termínu.

3.5. Déšť a mokro není důvodem pro zrušení akce.

4. Motocykl

4.1. Každý účastník musí být majitelem používaného motocyklu. V opačném případě přejímá veškeré následky z protestu majitele motocyklu. Každý motocykl musí být v perfektním technickém stavu. Organizátor si vyhrazuje nezpůsobilé motocykly vyloučit z akce bez nároku na vrácení poplatku – zejména v případě, že by z motocyklu zjevně unikaly provozní kapaliny, např. olej, motocykl měl poškozené brzdy atp. Doporučujeme z motocyklu demontovat zpětná zrcátka, blikače případně světlomety a RZ (registrační značku).

4.2. Pro jednotlivé okruhy mohou být vypsány další specifické technické požadavky. Ty budou účastníkovi vždy zaslány společně s potvrzením rezervace.

5. Pojištění

5.1. Závodní dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po dráze se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.

5.2. Některá všeobecná úrazová a životní pojištění obsahují výjimky při účasti na závodních okruzích a řízení při vysokých rychlostech – doporučujeme zkontrolovat.

6. Odpovědnost

6.1. Účastník se zúčastňuje jízdy po dráze na vlastní nebezpečí. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.

7. Povinnosti účastníka

7.1. Každý účastník musí být pro jízdu na okruhu vybaven kvalitní homologovanou motocyklovou přilbou, koženým, či textilním motocyklovým oblečením s chrániči, rukavicemi a pevnými botami.

7.2. Účastník je povinen uposlechnou pokynů organizátora v průběhu konání akce a řídit se jimi bez zbytečného prodlení.

7.3. Zejména účastník nesmí vjíždět na trať okruhu bez výslovného pokynu organizátora a je povinen okamžitě ukončit jízdu při příslušné signalizaci organizátora.

7.4. Při porušení výše uvedených povinností je organizátor účastníka oprávněn napomenout, případně vyloučit z akce bez nároku na vrácení poplatku.

7.5. Účastníkem se rozumí každý řidič/řidička motocyklu starší 15-ti let, který projde technickou a formální přejímkou a souhlasí s podmínkami a organizačními pokyny organizátora což stvrdí svým podpisem na prohlášení (samostatná příloha, která se na místě konání akce podepisuje při formální přejímce). Za osobu mladší 15-ti let v doprovodu svého zákonného zástupce přebírá odpovědnost zákonný zástupce podpisem prohlášení a souhlasem se všeobecnými podmínkami